คลอไรด์เป็นไอคอนของคลอรีนเป็นธาตุที่มีประจุลบ (anion) ที่มีมากที่สุดในร่างกายและกระจายอยู่ในส่วนของของเหลงภายนอกเซลล์( Extracellular anion) คือประมาณ 103 mmol/L ของประจุไฟฟ้าลบทั้งหมด (154mmol/L) ส่วนใน RBC จะมีคลอไรด์ประมาณ 49-54 mmol/L และใน Whole blood มีคลอไรด์ประมาณ 77-87 mmol/L

เครดิตฟรี

และในเนื้อเยื่อทั่วๆไป จะมีคลอไรด์ประมาณ 1 mmol/L ซึ่งด้วยเหตุนี้คลอไรด์จึงจัดเป็นธาตุที่มีความสำคัญมาก โดยจะเป็นตัวควบคุมความสมดุลของน้ำและอิเล็กโทรไลต์ทั้งในเซลล์และน้ำนอกเซลล์ ควบคุมปริมาณเลือด ความดันดลหิต และความเป็นกรดด่าง และมักจะโซเดี่ยม โพแทสเซียม และไนคาร์บอเนตเสมอ

สำหรับประเภทของคลอไรด์นั้น มีมากมายหลายและชนิดขึ้นอยู่กับธาตุอีกชนิดหนึ่งที่จะมาจับกับธาตุคลอรีนที่เป็นธาตุต้นกำเนิดของคลอไรด์ ซึ่งตัวอย่างสารประกอบคลอไรด์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) แคลเซียมคลอไรด์ (CaCI2) ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) และคาร์ออนเตตระคลอด์ (CCI4) เป็นต้น

แหล่งที่พบและแหล่งที่มา

สำหรับคลอไรด์ที่ร่างกายได้รับมักจะได้รับจากการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ โดยจะอยู่ในรูปของเกลือโซเดียมคลอไรด์ (sodloride) หรือเกลือแกงที่เราใช้ประกอบอาหารและร่างกายยังได้รับคลอไรด์จากแหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วย ดังนั้นแหล่งอาหารของคลอไรด์จึงเป็นแหล่งเดียวกับโซเดียม ซึ่งอาหารที่ปรุงสำเร็จจะเป็นแหล่งของคลอไรด์ที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพบคลอไรด์ในผักและอาหารหลายชนิด เช่น มะเขือเทศ มะกอก ผักกาดหอม ผักชีฝรั่ง และสาหร่ายทะเล

ปริมาณที่ควรได้รับ

ปริมาณคลอไรด์อ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับกลุ่มบุคคลวัยต่างๆ

สล็อต

ทั้งนี้ในภาวะปกติจะไม่พบการขาดคลอไรด์จากการบริโภคอาหาร แต่อาจจะพบได้บ้างในเด็กทารกที่ได้รับคลอไรด์จากน้ำนมไม่เพียงพอ และโดยทั่วไปในผู้ใหญ่เพศชายและเพศหญิงจะได้รับปริมาณคลอไรด์ในอาหารประมาณ 7.8-11.8 และ 5.8-7.8 กรัมต่อวัน ตามลำดับ ส่วนการสูญเสียคลอไรด์มักเกิดร่วมกับการสูญเสียโซเดียม เช่น อาเจียน การเสียเหงื่อมาก โรคอุจจาระรวงเรื้อรัง การเกิดบาดแผล และโรคไต

ประโยชน์และโทษ

คลอไรด์มีความสำคัญในการช่วยรักษาปริมาณน้ำและสารอีเล็กโทรไลค์ทั้งหมดในร่างกายให้อยู่ในสภาพสมดุล โดยจะมีบทบาทสร้างสภาวะความสมดุลหลักๆ 4 ประการ คือ

รักษาสมดุลระหว่างของเหลวภายในและภายนอกเซลล์
รักษาปริมาตรของน้ำเลือดทั้งระบบให้มีขนาดพอดี ๆ
รักษาความดันเลือดให้อยู่ในระดับปกติ และ
รักษาระดับความเป็นกรดด่าง (pH)

กล่าวคือคลอไรด์ช่วยให้เกิดสภาพสมดุลของน้ำและออสโมลาริตีภายในร่างกาย โดยอาศัยการทำงานร่วมกับโซเดียมโดยคลอไรด์จะถูกดูดซึมร่วมไปกับโซเดียมทั้งที่ไตและทางเดินอาหาร และยังมีความสำคัญในการควบคุมสมดุลกรด-ด่างในเลือดโดยทำงานตรงกันข้ามกับไบคาร์บอเนตนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ (buffer) ของน้ำภายในเซลล์ โดยเมื่อเกิดมีไฮโดรเจนไอออน (H+ ) เพิ่มขึ้นในน้ำภายนอกเซลล์ คลอไรด์ไอออน (CI- ) จะเข้าไปในเซลล์เพื่อแลกที่กับไบคาร์บอเนต (HCO3 ) ไบคาร์บอเนตที่ออกมาจากเซลล์ จะรวมตัวกับไฮโดรเจนไอออน (H+ ) เกิดเป็นกรดคาร์บอนิก (H2 CO 3 ) ซึ่งเป็นกรดอ่อนและแตกตัวเป็นน้ำ (H2 O) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) เป็นผลให้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+ ) ลดลง อีกทั้งคลอไรด์ ยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและน้ำไขสันหลังอีกด้วย

สล็อตออนไลน์

สำหรับค่าปกติของคลอไรด์ในเลือดและในปัสสาวะที่ใช้ในทางการแพทย์นั้นพบว่า มีค่าดังนี้

ในส่วนของภาวะผิดปกติของคลอไรด์ในร่างกายนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาวะคลอไรด์ในเลือดต่ำ ซึ่งเกิดขึ้นจากร่างกายสูญเสียคลอไรด์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสูญเสียจากทางเดินอาหาร เช่น ผู้ที่มีอาการอาเจียน อุจจาระร่วงเรื้อรัง (congenital chloride diarrhea) การได้รับอาหารทางสายยาง (nasogastric tube) การสูญเสียทางผิวหนัง เช่น การเสียเหงื่อมาก ผู้ที่เป็นโรค cystic fibrosis หรือสูญเสียคลอไรด์จากโรคทางไต เช่น โรคไตเรื้อรังการได้รับยาขับปัสสาวะ หรือโรคทางพันธุกรรม Bartter’s syndrome ซึ่งจะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อเกร็งและเป็นตะคริว มือสั่น หายใจตื้นและเร็วอันเนื่องมาจากเลือดเป็นด่าง หากไม่ได้รับการแก้ไขจนเกิดภาวะคลอไรด์ต่ำรุนแรง อาจทำให้เกิดอาการชักเกร็งหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจหยุดหายใจได้

และอีกประเภทหนึ่ง คือ ภาวะคลอไรด์ในเลือดสูง (hyperchloremia) ซึ่งมักจะเกิดร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรด โดยมีสาเหตุเกิดจากอุจจาระร่วงอย่างรุนแรง การบริโภคสารประกอบคลอไรด์ต่างๆมากเกินไป เช่น เกลือ (sodium chloride) แคลเซียมคลอไรด์ หรือแอมโมเนียมคลอไรด์ หรือการใช้ยาบางประเภท เช่น อะเซตาโซลาไมด์ (acetazolamide) และไตรแอมเตอรีน (triamterene) โดยภาวะคลอไรด์ในเลือดสูงจะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียกล้ามเนื้ออ่อนแรง สับสน ปวดศีรษะ เลือดเป็นกรด และความไวของรีเฟล็กซ์ลดลง

การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง

jumboslot

มีผลการศึกษาวิจัยถึงการดูดซึมและการขับถ่าย คลอไรด์ในร่างกาย พบว่า เมื่อร่างกายได้รับคลอไรด์เข้าไปแล้ว จะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กส่วนต้น บริเวณปลายของท่อไตส่วนต้นพร้อมกับโซเดียม การดูดซึมต้องใช้พลังงาน (active transport) ส่วนการขับถ่ายออกจะถูกขับออกทางเหงื่ออุจจาระและปัสสาวะร่วมกบโซเดียมและโพแทสเซียมไออน การควบคุมคลอไรด์ต้องอาศัยฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต และต่อมใต้สมองกลีบหน้า เช่นเดียวกับโซเดียมและโพแทสเซียมเป็นส่วนประกอบของกรดเกลือในน้ำย่อยของกระเพาะอาหาร เป็น cofactor ของเอนไซม์ amylase มีบทบาทเกี่ยวกับเรื่อง chloride shift ในการแลกเปลี่ยน CO2 ที่ปอดและเนื้อเยื่อ และมีบทบาทร่วมกับ Sodium โดยทำหน้าที่เกี่ยวกับการกระจายของน้ำในส่วนต่างๆของร่างกายและเกี่ยวกับแรงดันออสโมติค ช่วยในการรักษาสมดุลของประจุไฟฟ้าลบและประจุไฟฟ้าบวกในภาวะปกติของประจุไฟฟ้าในของเหลวภายนอกเซลล์

ข้อแนะนำและข้อควรระวัง

ดังที่กล่าวมาแล้วว่าในผู้ที่มีสุขภาพดีในภาวะปกติจะไม่พบการขาดคลอไรด์ และแหล่งหลักของคลอไรด์ที่ร่างกายได้รับจะอยู่ในรูปของเกลือแดง (Sodium Chloride) ที่ใช้ประกอบอาหารรับประทาน ดังนั้นถึงควรระมัดระวังในการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบจากเกลือเพื่อป้องกันการเกิดภาวะคลอไรด์ในเลือดสูง เช่น เดียวกันกับโซเดียม

slot

จะเห็นได้ว่าเมื่อจัดกลุ่มธาตุโดยใช้สูตรและสมบัติของสารประกอบคลอไรด์เป็นเกณฑ์ จะจัดกลุ่มธาตุได้ 8 กลุ่ม ตามแนวดิ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับการจัดกลุ่มธาตุโดยใช้ความเป็นโลหะ ความแข็งและความไวเป็นเกณฑ์ แต่ก็มีบางธาตุที่เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มใหม่ เช่น K Al B Si O บางธาตุที่จัดกลุ่มไม่ได้ เมื่อพิจารณาสมบัตคลอไรด์กํสามารถจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ เช่น P กับ N และ S กับ C ถ้าเรียงตามมวลอะตอม จะต้องแยก Ar ออกจาก He และ Ne ซึ่งก็แสดงว่าการใช้มวลอะตอมเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มยังมีปัญหาอีกบางส่วน ทำให้ต้องหาวิธีการอื่น ๆ อีกต่อไป

ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตสารอื่น ๆ เช่น ผลิตโซดาไฟ (NaOH) โดยการแยกสารละลาย NaCl ด้วยไฟฟ้า ซึ่งจะได้ Cl2 และH2 เป็นผลพลอยได้ เมื่อ Cl2 และ H2 เกิดปฏิกิริยารวมกันโดยตรงจะได้ก๊าซ HCl ซึ่งละลายน้ำได้เป็นกรดไฮโดรคลอริก ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้ เช่น แช่เหล็กกล้า เพื่อขจัดสนิมก่อนที่จะฉาบด้วยสารกันสนิม ก๊าซ Cl2 ยังใช้ทำปูนคลอรีน เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ แคลเซียมไฮโปคลอไรด์ ซึ่งเป็นสารเคมีฟอกขาวสำหรับฟอกสีหรือฟอกขาวเยื่อกระดาษและใช้ฆ่าแบคทีเรีย และสาหร่ายในน้ำปะปา และในสระว่ายน้ำ นอกจากนี้ NaCl ยังใช้ผลิต NaHCO3 (โซดาทำขนม) และ Na2CO3 (โซดาแอช)